ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից հաստատված հիմնարկի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվություն հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին

12

2